Home > News > Activity News > "ปลูกป่าในใจคน"
"ปลูกป่าในใจคน"

admin student
2020-09-09 12:25:02


               ฝ่ายวินัยนักศึกษา จัดโครงการอบรมศาสตร์พระราชา "ปลูกป่าในใจคน" ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ กองการบินทหารเรือ กองยุทธการทหารเรือ และศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ สอ.รฝ. อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นประธานเปิดกิจกรรม กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงการทำจิตอาสา ทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ได้เรียนรู้การดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นรากฐานของความยั่งยืนสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันและถ่ายทอดให้กับครอบครัว ชุมชน สังคม ต่อไปในอนาคตได้https://www.facebook.com/ssru.stu/ 

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒน์สวนสุนันทา