Home > News > Activity News > เตรียมพบกับผักสลัดไฮโดรโปนิกส์สดๆราคากันเองได้เร็วๆนี้
เตรียมพบกับผักสลัดไฮโดรโปนิกส์สดๆราคากันเองได้เร็วๆนี้

admin student
2020-09-09 12:29:58

ตรียมพบกับผักสลัดไฮโดรโปนิกส์สดๆราคากันเองได้เร็วๆนี้ เพราะวันนี้มีน้องๆนักศึกษาวิชา

ทหาร เข้าอบรมโครงการปลูกผักไฮโดรโปรนิก ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้รับ

เกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามาเป็น

ประธานเปิดการอบรม และ คุณจิราวุฒิ ท้าวประยูร เจ้าของฟาร์ม Leaf Farm มาเป็นผู้ถ่ายทอด

ความรู้จากประสบการณ์ตรงในการทำฟาร์มผักสลัด สร้างรายได้ 6 หลักต่อเดือน ชาวสวนสุนันทา 

เราจะมีผักสลัดสดๆ ราคามิตรภาพ เริ่มขายเมื่อไหร่เดี๋ยวจะแจ้งให้รับทราบโดยทั่วกันอีกทีจ้า

https://www.facebook.com/ssru.stu/posts/2663692493918176?__tn__=-R

#ความสุขเล็กๆที่ทำดี#นักศึกษาวิชาทหารสวนนันฯ

https://www.facebook.com/ssru.stu/ 

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒน์สวนสุนันทา