Home > News > Activity News > กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 จัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง การประกันสังคมสู่สถานศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 จัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง การประกันสังคมสู่สถานศึกษา

admin student
2020-09-09 12:24:49


         กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 จัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง การประกันสังคมสู่สถานศึกษา ในวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมแก้ว อาคาร 31 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริอร จำปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมที่จัดขึ้นเล็งเห็นความสำคัญของการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน และสวัสดิการที่ได้รับเมื่อเข้าสู่ระบบการทำงาน


https://www.facebook.com/ssru.stu/posts/2684957958458296?__tn__=-R

https://www.facebook.com/ssru.stu/ 

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒน์สวนสุนันทา