Home > News > Activity News > ฝ่ายวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ ในหัวข้อ “บุคลิกภาพ PR ยุค New Normal: อะไรอยู่ อะไรไป แล้วเราจะรอดอย่างไรกับโลกที่เปลี่ยนไปอย่างฉับพลัน”
ฝ่ายวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ ในหัวข้อ “บุคลิกภาพ PR ยุค New Normal: อะไรอยู่ อะไรไป แล้วเราจะรอดอย่างไรกับโลกที่เปลี่ยนไปอย่างฉับพลัน”

admin student
2020-09-09 12:24:56


            ฝ่ายวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ ในหัวข้อ “บุคลิกภาพ PR ยุค New Normal: อะไรอยู่ อะไรไป แล้วเราจะรอดอย่างไรกับโลกที่เปลี่ยนไปอย่างฉับพลัน” ในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.00 น. ห้องประชุมวรลักษณานงค์ กองพัฒนานักศึกษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริอร จำปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรม การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาความรู้เพิ่มเติม ส่งเสริมและพัฒนากระบวการคิดให้ก้าวทันโลกในยุค New Normal สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุคใช้กับสถานการณ์ในปัจจุบัน ส่งผลให้นักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดีเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร คุณโสภาวดี จันทร์ถาวร กรรมการผู้จัดการ บริษัท 124 คอมมิวนิเคชั่นส คอนซัลติ้ง จำกัด มาให้ความรู้แก่นักศึกษาในครั้งนี้ 

https://www.facebook.com/ssru.stu/posts/2684957958458296?__tn__=-R

https://www.facebook.com/ssru.stu/ 

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒน์สวนสุนันทา