หน้าหลัก > กิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 80 ปี ฯ ครั้งที่ 7/2561
วันที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น.ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยประธาน/วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร. ฤ ...
9 ต.ค. 61 - 15 ต.ค. 71
ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย
โครงการอบรมศีล 5
วันที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 – 12.00ประธาน/วิทยากร มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพผู้เข้า ...
9 ต.ค. 61 - 15 ต.ค. 71
ห้องสมุด ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 11 ตุลาคม 2561เวลา 08.30 น.ประธาน/วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร. ฤๅเดช เกิดวิชัยผู้เข้าร่วม รองอธ ...
11 ต.ค. 61 - 15 ต.ค. 71
ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย
การสัมภาษณ์นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษา 80 ปี (รอบแรก)
วันที่ 11 ตุลาคม 2561เวลา 09.00 - 16.00  1. ประธาน : ผศ.ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ 2. ผู้สัม ...
11 ต.ค. 61 - 15 ต.ค. 71
ห้องประชุมวรลักษณานงค์ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 3
การประชุมจับสลากแบ่งสายกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ครั้งที่ 46
วันที่ 11 ตุลาคม 2561เวลา 13.00 น.ประธาน/วิทยากร คณะอนุกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยหมาย ...
11 ต.ค. 61 - 15 ต.ค. 71
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
การประชุมทำสัญญากู้ยืม กยศ./กรอ. สำหรับผู้ที่ได้รับ การอนุมัติให้กู้ยืม ในปีการศึกษา 2561 เป็นปีแรก
วันที่ 11 ตุลาคม 2561เวลา 16.00 น.งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ฝ่ายทุนการศึกษาฝ่ายทุนการศึกษา ...
11 ต.ค. 61 - 15 ต.ค. 71
อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4
เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย
วันที่ 11 - 12 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น.ประธาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาผู้เ ...
11 ต.ค. 61 - 15 ต.ค. 71
ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย
กิจกรรมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.9
วันที่ 12 ตุลาคม 2561เวลา 07.00 - 09.00 ประธาน อธิการบดี/รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน ...
12 ต.ค. 61 - 15 ต.ค. 71
โรงยิม ชั้น 4
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน
เวลา : 09.30 น.เรื่อง : เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาสหกิจศึกษา ...
18 ต.ค. 61 - 15 ต.ค. 71
ห้องลีลาวดี โรงแรมรามาการ์เด้นส์
การอบรมวิทยาศาสตร์การกีฬา
เวลา : 09.00 - 16.00 น.เรื่อง :การอบรมวิทยาศาสตร์การกีฬาผู้เข้าร่วม : ฝ่ายกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ ...
20 ต.ค. 61 - 15 ต.ค. 71
ห้องประชุมวรลักษณานงค์
กิจกรรมย้อนหลัง