หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทุนการศึกษา > ประชุมคณะกรรมการสัมภาษณ์นักศึกษา ประสงค์ขอรับทุนการศึกษา 80 ปี
ประชุมคณะกรรมการสัมภาษณ์นักศึกษา ประสงค์ขอรับทุนการศึกษา 80 ปี

admin student
2018-10-31 16:06:40

ประชุมคณะกรรมการสัมภาษณ์นักศึกษา ประสงค์ขอรับทุนการศึกษา 80 ปี          วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษประชุมคณะกรรมการสัมภาษณ์นักศึกษาที่ประสงค์ขอรับทุนการศึกษา 80 ปี เพื่อกำหนดแนวทางการสัมภาษณ์และพิจารณาคุณสมบัติของนักศึกษาที่ประสงค์ขอรับทุนการศึกษาเนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีนักศึกษาที่ประสงค์ขอรับทุนครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 334 คน

          สำหรับกิจกรรมการมอบทุนการศึกษา 80 ปี 80 ทุน หนึ่งในกิจกรรมที่จัดเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่จะแสดงศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสู่สาธารณชน ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา ทั้งนี้ยังเป็นการช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติเรียบร้อย ช่วยเหลือกิจกรรมของมหาวิทยาลัย แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ กำหนดจัดพิธีมอบทุนการศึกษาในวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาข่าว: นางสาวสุวิมล เทพนม/นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล

แปล: นางสาวอัจฉราพรรณ ได้พร 

ตรวจ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง

ภาพ: นางสาวสุวิมล เทพนม

งานประชาสัมพันธ์ฯ กองพัฒนานักศึกษา