หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุม > รองฯ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน
รองฯ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน

admin student
2018-11-26 11:30:24

รองฯ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ

เครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน 


          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วม การประชุมคณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 1/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ ห้องลีลาวดี โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดโดยสำนักงานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน วัตถุประสงค์ของการประชุมครั้งนี้ เพื่อร่วมปรึกษาหารือทางด้านกิจกรรม การประสานความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ และทิศทางการพัฒนาทางด้านสหกิจศึกษาของเครือข่ายฯข่าว: นางสาวสุวิมล เทพนม/นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล

แปล: นางสาวอัจฉราพรรณ ได้พร 

ตรวจ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง

ภาพ: นางสาวสุวิมล เทพนม

งานประชาสัมพันธ์ฯ กองพัฒนานักศึกษา