หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุม > กองพัฒนานักศึกษา ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้างบประมาณแผ่นดิน (งบลงทุน) ปีงบ’ 62
กองพัฒนานักศึกษา ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้างบประมาณแผ่นดิน (งบลงทุน) ปีงบ’ 62

admin student
2018-11-26 11:30:18

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้า

งบประมาณแผ่นดิน (งบลงทุน) ปีงบ’ 62 


          เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 กองพัฒนานักศึกษา นำโดย นางพรพิศ ประดิษฐพงษ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมกับ นางสาวพจนีย์ อนุศรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานงบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดโดยกองนโยบายและแผน ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 4 โดยมี รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานที่ประชุม โดยในช่วงเช้า นางพรพิศ ประดิษฐพงษ์ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกองพัฒนานักศึกษา ถึงการจัดทำเอกสาร ประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทงบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งมีมูลค่ากว่า 6.5 ล้านบาท ในขณะนี้ อยู่ในกระบวนการพิจารณาลงนามเอกสารจากคณะกรรมการแต่ละชุด ต่อด้วยได้ชี้แจงการดำเนินงานในส่วนของงบดำเนินงาน โครงการตอบสนองนโยบายภาครัฐฯ ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณ กว่า 6.0 ล้านบาท ทั้งนี้ ได้มีการปรับปรุงแผนการเบิกจ่าย เพื่อให้สามารถเป็นไปตามสถานการณ์จริง และมั่นใจว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้ข่าว: นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล

แปล: นางสาวอัจฉราพรรณ ได้พร 

ตรวจ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง

ภาพ: กองนโยบายและแผน

งานประชาสัมพันธ์ฯ กองพัฒนานักศึกษา