หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > “สนทนา - ดนตรี – เวทีธรรม “
“สนทนา - ดนตรี – เวทีธรรม “

admin student
2018-10-31 16:21:54

“สนทนา - ดนตรี – เวทีธรรม “


          เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมช่อแก้ว ชั้น  5 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมมือกับ มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)  จัดกิจกรรม บรรยายธรรมตามรายการ สนทนา - ดนตรี - เวทีธรรม โดย พระครูสังฆกิจพิมล (สุรศักดิ์ สุรญาโณ) และวงดนตรี จีวันแบนด์  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรม ภายใต้ โครงการส่งเสริมจริยธรรมคุณธรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขึ้น ในภาคเรียนที่ 1/2561 โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวนกว่า 100 คนข่าว: นายนิพนธ์  ชัยพฤกษทล/นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล

แปล: นางสาวอัจฉราพรรณ ได้พร 

ตรวจ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง

ภาพ: นายนิพนธ์  ชัยพฤกษทล

งานประชาสัมพันธ์ฯ กองพัฒนานักศึกษา