หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผศ.ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นางสาว ณัฐกานต์ แพหีต รองประธานสภานัศึกษา และ นางสาวศิริรัตน์ สุทธิเชษฐ์ รองนายกององค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมโครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในการพัฒนาท้องถิ่น
ผศ.ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นางสาว ณัฐกานต์ แพหีต รองประธานสภานัศึกษา และ นางสาวศิริรัตน์ สุทธิเชษฐ์ รองนายกององค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมโครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในการพัฒนาท้องถิ่น

admin student
2020-12-07 14:41:53


เมื่อวันที่ 17-19 กันยายนที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผศ.ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นางสาว ณัฐกานต์ แพหีต รองประธานสภานัศึกษา และ นางสาวศิริรัตน์  สุทธิเชษฐ์

รองนายกององค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมโครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในการพัฒนาท้องถิ่น ในหัวข้อการอบรม เรื่อง วิศวกรสังคม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี พล.อ. ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี

ในการนี้ ที่ประชุมอธิการบดีและสมาพันธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศ ได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้การศึกษาสร้างผู้เรียนให้สมบูรณ์พร้อมด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ ได้แก่ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพมีงานทำ และเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย สู่การปฏิบัติ 

การสร้างนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏให้เป็นวิศวกรสังคม คือ การประสานประโยชน์ความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยนักศึกษา ซึ่งนอกจากจะสอดคล้องกับหน้าที่ในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 แล้ว ยังเป็นการแสดงพลังนักศึกษาอย่างสร้างสรรค์เพื่อสังคม

ขอขอบคุณที่มาโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ


https://www.facebook.com/ssru.stu/ 

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒน์สวนสุนันทา