หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

admin student
2020-12-07 14:06:39

          พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นเจ้าภาพในการนำผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๓ ถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดพระประโทณเจดีย์วรวิหาร อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมถึงข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการ รวมทั้งประชาชนในจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พร้อมทั้งเครื่องอัฐบริขารและเงินถวายเป็นพระราชกุศล จำนวนรวมทั้งสิ้น ๑,๐๙๗,๐๒๙บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นเจ็ดพันยี่สิบเก้าบาทถ้วน) ขอท่านทั้งหลายได้โปรดทราบ และอนุโมทนาโดยทั่วกัน : Orawan Sookma 

More Picture


https://www.facebook.com/ssru.stu/ 

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒน์สวนสุนันทา