หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เปิดโครงการ SSRU Sport Science Training ผลักดันการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เปิดโครงการ SSRU Sport Science Training ผลักดันการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

admin student
2018-10-31 16:25:56

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เปิดโครงการ 

SSRU Sport Science Training ผลักดันการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ


          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ SSRU Sport Science Training เรื่อง การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายสำหรับนักกีฬา จัดโดย ฝ่ายกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา ระหว่างวันที่ 20 – 21 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.มาโนช บุตรเมือง เป็นวิทยากรให้ความรู้สำหรับการอบรมครั้งนี้ และมีผู้เข้าร่วมอบรมจากศิษย์เก่า บุคลากร และบุคคลทั่วไป กว่า 70 คน

          วัตถุประสงค์ ของการจัดโครงการ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจและเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้ฝึกสอนและบุคลากรด้านกีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา ประยุกต์ใช้ในการฝึกซ้อมกีฬา อันจะเป็นการพัฒนากีฬาไปสู่ความเป็นเลิศในอนาคตข่าว: นางสาวสุวิมล เทพนม/นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล

แปล: นางสาวอัจฉราพรรณ ได้พร 

ตรวจ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง

ภาพ: นางสาวสุวิมล เทพนม

งานประชาสัมพันธ์ฯ กองพัฒนานักศึกษา