หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ใครมีกิจกรรมดีๆ มาเสนอได้นะ
ใครมีกิจกรรมดีๆ มาเสนอได้นะ

admin student
2021-02-11 15:58:46

บ่ายวันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริอร จำปาทองผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้พิจารณาให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมของนักศึกษา student kick off 2020 โดยงานส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และการใช้ชีวิต ฝ่ายวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษา มีส่วนร่วมในการนำเสนอโครงการและจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาเป็นผู้คิดและลงมือปฏิบัติจริง ณ ห้องประชุมรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา ชั้น 3https://www.facebook.com/ssru.stu/ 

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒน์สวนสุนันทา