หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > กิจกรรมมอบทุนการศึกษา ช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
กิจกรรมมอบทุนการศึกษา ช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

admin student
2020-09-09 12:25:10


                        วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา ช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และมอบข้าวสารปันสุข ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา ชั้น 4 ซึ่งมหาวิทยาลัยมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือนร้อนให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคดังกล่าว โดยมอบเป็นทุนการศึกษา จำนวน ทั้งสิ้น ๒๒๐ ทุน ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากผู้บริหาร คณาจารย์ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย อดีตผู้บริหารและอาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัย องค์กรและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ร่วมสมทบทุนการศึกษา ประกอบกับได้รับความอนุเคราะห์จากประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ) ได้บริจาคข้าวสารปันสุข จำนวน ๒,๐๐๐ ถุง ให้กับมหาวิทยาลัย เพื่อให้มหาวิทยาลัยส่งต่อให้กับนักศึกษาทุกศูนย์การศึกษาที่พักในหอพักของมหาวิทยาลัย และหอพักภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคดังกล่าว และด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่ยังไม่สามารถอนุญาตให้กลุ่มคนรวมตัวเพื่อทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างหนาแน่น มหาวิทยาลัยจึงมอบทุนการศึกษา และข้าวสารปันสุข ให้กับตัวแทนนักเรียน นักศึกษา และทางกองพัฒนานักศึกษาจะดำเนินการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา ในลำดับต่อไป


https://www.facebook.com/ssru.stu/ 

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒน์สวนสุนันทา