หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ศึกษาสภาพสังคมและวัฒนธรรม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ศึกษาสภาพสังคมและวัฒนธรรม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

admin student
2020-05-25 14:36:53

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ศึกษาสภาพสังคมและวัฒนธรรม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ก่อนจัดกิจกรรมสวนสุนันทาอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวพระราโชบายการศึกษา 4 ด้าน ระหว่างวันที่ 28-31 มกราคม 2563 ให้กับโรงเรียนสบเมยวิทยาคม โดยมีนายสุทัศน์ เอี่ยมแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนสบเมยวิทยาคม เป็นผู้พาเยี่ยมชม เพื่อพัฒนาต่อยอดแนวทางการจัดกิจกรรมให้กับชุมชนต่อไป

https://www.facebook.com/VicePresidentforStudentAffairs/posts/1472353619613429?__xts__[0]=68.ARB5OZ_gJ6UP7m9XCfaIG7eGhS21bHdNQG8e1_TMEzOKCbwcrWiOw3xOXlGNK_mchbr886hf29Mc4IXIF90KlFcCZQzwlHrFI1MvzuP64tCkP2uhszAYmah0b0ZtRhb3e_M5mG_SFxNZgjRAW2bldggiin0hbJSth-QyOS_nRa9vSvyB8Jk_5vHrAvHQgz5wAeji5vaEsCfZlEzOaq2vpIuyIWed06nWiPQbOda1lIn8-QuHhtCyrRSzMPZY0tfIEJdbOB4G3aiteGiClsMGjDWSr-od2442XmTcTulEoCWW3YoQCz3g5cWVeTBPi4td21jISLnBvNAIglfMhrdEP2NcRt9YY4iWyo3-4d8ko-EGGOGFa4XzgYGyLzTjT9mIzev0WOeqmuUB0O2KDZ-ako7UfsjGJ9yGxkdJFJeEoSe198tE-gzzbO9Khtfk_uhYfnun2HjtPaHKshwc4Bxhq5Zp_4h21AzcFl69G3WpP5iccvs1ubAH-xzT&__tn__=H-R

https://www.facebook.com/ssru.stu/ 

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒน์สวนสุนันทา