หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการเป็น รองศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ อนุสาขาวิชาการบริหารงานท้องถิ่น
ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการเป็น รองศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ อนุสาขาวิชาการบริหารงานท้องถิ่น

admin student
2020-09-10 12:56:44

ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริอร จำปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการเป็น รองศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ อนุสาขาวิชาการบริหารงานท้องถิ่น

https://www.facebook.com/VicePresidentforStudentAffairs/photos/a.716726468509485/1578386649010125/?type=3&theater


https://www.facebook.com/ssru.stu/ 

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒน์สวนสุนันทา