ข้อปฏิบัติในการใช้บริการอาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ข้อปฏิบัติในการใช้บริการอาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19) ซึ่งเป็นไวรัสสายพันธุ์ใหม่จนทำให้มีผู้เสียชีวิต และผู้ป่วยติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ได้ให้ความสำคัญและหามาตรการป้องกันและคัดกรองผู้มาใช้บริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาก็ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยและการให้บริการภายในอาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาซึ่งประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพฯ ศูนย์หนังสือ สุนันทาคลินิกเวชกรรม และกองพัฒนานักศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้บริการแก่นักศึกษา และประชาชนทั่วไป  จึงได้กำหนดข้อปฏิบัติในการเข้า-ออกอาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา อีกทั้งเพื่อเป็นการป้องกันและเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการ จึงขอความร่วมมือทุกท่านที่เข้าใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการ ดังต่อไปนี้

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ขอแจ้งการปรับวันและเวลาในการเปิดให้บริการอาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา

เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป


  • วันจันทร์ – วันศุกร์  เปิดให้บริการ เวลา 07.30 น. – 18.30 น. 
  • วันเสาร์ – วันอาทิตย์  เปิดให้บริการ เวลา 08.30 น. -  16.00 น.
  • ผู้มาใช้บริการเดินเข้า - ออก บริเวณประตูด้านหน้าของอาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาเท่านั้น
  • ผู้มาใช้บริการจะต้องผ่านจุดคัดกรองด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิและได้รับการติดสัญลักษณ์จากเจ้าหน้าที่ทุกครั้งโดยในการติดต่อภายในอาคารจะต้องแสดงสัญลักษณ์ที่เจ้าหน้าที่ติดให้ตลอดการใช้บริการ
  • ผู้มาใช้บริการต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่ทางกองพัฒนานักศึกษาจัดเตรียมไว้ให้ทุกครั้งที่เข้าใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัยเพื่อเป็นการป้องกันทุกครั้ง

*** หมายเหตุ : หากพบผู้ใช้บริการที่มีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศา

กองพัฒนานักศึกษา ขอสงวนสิทธิ์การให้บริการ 

https://www.facebook.com/ssru.stu/ 

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒน์สวนสุนันทา