Download


ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้บริการฟิตเนส.pdf
ใบคำร้องขอรับค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากอุบัติเหตุ (2564) New.pdf

คู่มือนักศึกษา 2563 (NEW)

แนวทางการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชน.pdf

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนานักศึก.pdf

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการสร้างความสั.pdf

แผนสร้างความสัมพันธ์ฯ ม.ประจำปีงบประมาณ 2562.pdf

แบบฟอร์มและขั้นตอนการผ่อนผันทหาร

Student Guidebook 2017.pdf

คู่มือการให้บริการสำหรับนักศึกษา ปี 2560.pdf

รายงานประจำปีกองพัฒนานักศึกษา 2560

รายงานประจำปีกองพัฒนานักศึกษา 2559.pdf

รายงานประจำปีกองพัฒนานักศึกษา 2558

รายงานประจำปีกองพัฒนานักศึกษา 2557

รายงานประจำปีกองพัฒนานักศึกษา 2555.pdf

แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา2560.pdf

แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา2559.pdf

แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา2558.pdf

แผนพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2557.pdf

แบบคำขอรับทุนการศึกษา.pdf

กระบวนการงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการ.pdf

กระบวนการงานกองทุนพัฒนานักศึกษา.pdf

กระบวนการงานการเงิน.pdf

กระบวนการงานจัดการระบบงาน.pdf

กระบวนการงานชมรมนักศึกษา (1 สิงหาคม 2561).pdf

กระบวนการงานทุนการศึกษา.pdf

กระบวนการงานส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษ.pdf

กระบวนการส่งเสริมการกีฬา (1 สิงหาคม 2561).pdf

คู่มือ jobfair.pdf

คู่มือการปฏิบัติกระบวนการงานเครือข่ายสั.pdf

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการงานเวชศึกษาป้องกัน.pdf

คู่มือการปฏิบัติงานแผนและงบประมาณ 2561.pdf แก้ไข.pdf

คู่มืองานส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ.pdf

คู่มืองานให้บริการอุปกรณ์กีฬาและสนามกีฬา.pdf

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการวินัยนักศึกษา 61.pdf

คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ 14 มี.ค.62.pdf

คู่มือศูนย์ให้คำปรึกษา ฝ่ายวินัยนักศึกษา .pdf

การจัดการศึกษา รวมคะแนนความประพฤติ 2558.pdf

ประกาศ หลักเกณฑ์การลงโทษตัดคะแนนความประพ.pdf

ประชาสัมพันธ์ (Autosaved).pdf

ระเบียบ ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา 2558.pdf

ระเบียบ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2558.pdf