Knowledge Activity


กิจกรรมด้านความรู้ ปีการศึกษา 2560

IQA 1.5-2-04 รายงานโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และปัญหาวัยรุ่น.pdf

IQA 1.5-2-05 รายงานโครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 2560.pdf

IQA 1.5-2-06 รายงานโครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา.pdf


กิจกรรมด้านความรู้ ปีการศึกษา 2559

IQA 1.5-2-05 รายงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำนักศึกษา.PDF

IQA 1.5-2-06 รายงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559.PDF

IQA 1.5-2-07 รายงานโครงการสนับสนุนการเข้าร่วมประกวดมารยาทไทยระดับอุดมศึกษา.PDF


กิจกรรมด้านความรู้ ปีการศึกษา 2558

1.5-2-07 โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำนักศึกษา.PDF

1.5-2-08 โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ Smartteen.pdf

1.5-2-09 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558.PDF


กิจกรรมด้านความรู้ ปีการศึกษา 2557

IQA 1.5-2-05 รายงานโครงการสร้างจิตสำนึกในการชำระหนี้คืน กยศ..PDF

IQA 1.5-2-06 รายงานโครงการเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ.PDF