Wisdom Skill


กิจกรรมด้านทักษะทางปัญญา ปีการศึกษา 2560

IQA 1.5-2-07 รายงานโครงการเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการและพัฒนาบุคลิกภาพ.pdf

IQA 1.5-2-08 รายงานโครงการนัดพบแรงงาน (Job Fair) ประจำปีงบประมาณ 2561.pdf

IQA 1.5-2-09 รายงานโครงการฝึกอบรมอาชีพและให้คำปรึกษา (Mini Job Fair).pdf


กิจกรรมด้านทักษะทางปัญญา ปีการศึกษา 2559

IQA 1.5-2-08 รายงานโครงการประกวดออกแบบเสื้อตราสัญลักษณ์.PDF

IQA 1.5-2-09 รายงานผลโครงการประกวดคลิปวิดีโอ.pdf

IQA 1.5-2-10 รายงานโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการและพัฒนาบุคลิกภาพ.pdf


กิจกรรมด้านทักษะทางปัญญา ปีการศึกษา 2558

1.5-2-11 โครงการอบรมมารยาทไทยและพัฒนาบุคลิกภาพ.pdf


กิจกรรมด้านทักษะทางปัญญา ปีการศึกษา 2557

IQA 1.5-2-07 รายงานโครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำนักศึกษา.PDF

IQA 1.5-2-08 รายงานโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาต้นแบบ SSRU Smartteens.PDF

IQA 1.5-2-09 รายงานโครงการอบรมมารยาทและพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย.PDF