ประวัติความเป็นมา


 

          กองพัฒนานักศึกษา เป็นหน่วยงานหนึ่งภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยมีที่มาของหน่วยงานนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2480 ครั้งยังเป็นโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย ต่อมาในปี พ.ศ. 2501 ได้ยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูสวนสุนันทา ซึ่งการบริหารงานครั้งนั้นเป็น ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา ซึ่งก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ต่อมาได้มีการปรับปรุงพัฒนารูปแบบโครงสร้างและสาระของงานกิจการนักศึกษาโดยแก้ไขตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 มีผลให้ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาปรับเปลี่ยนสภาพเป็นสำนักกิจการนักศึกษา       จนเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” และจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 จึงเปลี่ยนจาก “วิทยาลัยครูสวนสุนันทา” มาเป็น “สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา” มีผลทำให้โครงสร้างการบริหารงานของสำนักกิจการนักศึกษาเปลี่ยนไป โดยมีผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษาเป็นผู้บริหารงานภายใต้การดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2547 ได้มีการตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  ขึ้น  ทำให้สถาบันราชภัฏสวนสุนันทาปรับเปลี่ยนเป็น  “มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา” ซึ่งทำให้สำนักกิจการนักศึกษามีการปรับเปลี่ยนเป็น กองพัฒนานักศึกษา โดยมีผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาเป็นผู้บริหารงาน และอยู่ภายใต้การดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา       นับจากนั้นมา กองพัฒนานักศึกษา สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีการจัดผังโครงสร้างภายในองค์กร และผังโครงสร้างการบริหาร เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับด้านกิจกรรมนักศึกษา ด้านกีฬา และส่งเสริมสุขภาพ ด้านแนะแนวและทุนการศึกษา ด้านวินัยและบริการนักศึกษา รวมถึงด้านกองทุนสวัสดิภาพและพัฒนานักศึกษา ซึ่งได้แบ่งการบริหารงานออกเป็น 6 งาน ดังนี้


1.งานบริหารงานทั่วไป

2.งานกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ

3.งานวินัยและบริการนักศึกษา

4.งานกิจกรรมนักศึกษา

5.งานแนะแนวและทุนการศึกษา

6.งานกองทุนสวัสดิภาพและพัฒนานักศึกษา


       ในปีงบประมาณ 2556 กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีการปรับปรุงพัฒนา งานตามโครงสร้างใหม่และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเพื่อให้สอดรับกับการบริหารภายในองค์กร โดยกองพัฒนานักศึกษา ได้แบ่งออกเป็น 6 ฝ่าย ได้แก่


1.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

2.ฝ่ายกิจกรรมและบริการนักศึกษา

3.ฝ่ายแนะแนวและทุนการศึกษา

4.ฝ่ายวินัยและพัฒนานักศึกษา

5.ฝ่ายกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ

6.ฝ่ายพัฒนาศิษย์เก่า


       ปัจจุบัน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีการปรับปรุงพัฒนา งานตามโครงสร้างใหม่ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อให้สอดรับกับการบริหารภายในองค์กรและการพัฒนาบุคลากรให้มีกระบวนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนสามารถก้าวหน้าในตำแหน่งงานได้ โดยกองพัฒนานักศึกษา ได้แบ่งออกเป็น 5 ฝ่าย ได้แก่


1.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

2.ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและกิจการศิษย์เก่า

3.ฝ่ายทุนการศึกษา

4.ฝ่ายวินัยนักศึกษา

5.ฝ่ายกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ


       ทั้งนี้ กองพัฒนานักศึกษา ได้มีการบริหารจัดการภายในองค์กร โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้กำกับชั้นสูงสุด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นผู้บริหารตามโครงสร้างการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ชัดเจน ซึ่งในการมอบหมายงานให้ทุกฝ่ายมีการมอบหมายผ่านหัวหน้าฝ่ายเป็นผู้รับผิดชอบตามภาระงานของฝ่ายและการมอบหมายของมหาวิทยาลัยเพื่อรับผิดชอบดำเนินการต่อไป