ติดต่อเรา


 ติดต่อ / บริการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 02-160-1529

ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและกิจการศิษย์เก่า 02-160-1355

ฝ่ายกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ 02-160-1356

ฝ่ายทุนการศึกษา (ทุนการศึกษา/กองทุนสวัสดิภาพ) 02-160-1354 หรือ 1528

ฝ่ายวินัยนักศึกษา  02-160-1530


    ที่ตั้งกองพัฒนานักศึกษา


ชั้น 3 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

1 ถ.อู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

Facebook: https://www.facebook.com/ssru.stu/

Website :http://sdd.ssru.ac.th

โทรสาร. 02-16-1353