ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและกิจการศิษย์เก่า


ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและกิจการศิษย์เก่า


ผลงานประจำปี

1. งานส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีการกำหนดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตลอดปีการศึกษา จำนวน 121 กิจกรรม ซึ่งฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและกิจการศิษย์เก่า ได้ดำเนินการจัด จำนวน 21 กิจกรรม ตามรายละเอียดดังนี้

กิจกรรม/โครงการ

วัน เดือน ปี ที่จัด

งบประมาณที่ใช้

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
1. โครงการอบรมสัมมนาแนวทางการรับน้องสร้างสรรค์

15-17 พ.ค. 2559

452,500 บาท

2. โครงการจัดจ้างทำเสื้อตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559

มิ.ย.-ส.ค. 2559

1,080,000 บาท

3. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

23-28 ก.ค. 2559

1,090,000 บาท

4. โครงการสานสายใยที่ดีจากพี่สู่น้อง ประจำปีการศึกษา  2559

2 - 3 ส.ค. 2559

215,000 บาท

5. โครงการกิจกรรมผูกสัมพันธ์ลูกพระนางและฝากตัวเป็นศิษย์  ประจำปีการศึกษา  2559

6 – 7 ส.ค. 2559

370,000 บาท

6. โครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา  2559

1 ก.ย. 2559

76,800 บาท

7. โครงการเปิดโลกชมรม ประจำปีการศึกษา  2559

7 ก.ย. 2559

50,000 บาท

8. โครงการสนับสนุนกิจกรรมตักบาตรต้นเดือน

ต.ค. 2559

12,000 บาท

9. โครงการส่งเสริมจริยธรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่  3

6  ต.ค. 2559

17,500 บาท

10. โครงการสนับสนุนวันสุนันทารำลึก

10 พ.ย. 2559

2,000 บาท

11. โครงการวันลอยกระทง

14 พ.ย. 2559

67,000 บาท

12. โครงการสนับสนุนการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพ

18 พ.ย. 2559

38,000 บาท

13. โครงการสนับสนุนงานทำบุญอุทิศกุศลให้อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

14 ธ.ค. 2559

8,000 บาท

14. โครงการอาสาสมัครสวนสุนันทาเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเนื่องในวารดิถีสวัสดีปีใหม่

31 ธ.ค. 2559 - 1 ม.ค. 2560

20,000 บาท

15. โครงการสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

7–8 ม.ค. 2560

50,000 บาท

16. โครงการจัดจ้างตัดเสื้อกิจกรรมกีฬาของมหาวิทยาลัย

ธ.ค 2559 – ก.พ. 2560

405,000 บาท

17. โครงการกิจกรรมวันสงกรานต์

5  เม.ย. 2560

45,000 บาท

18. โครงการกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่  1

25 เม.ย. 2560

4,200 บาท

19. โครงการปิดโลกชมรม

26  เม.ย. 2560

25,000 บาท

20. โครงการจัดจ้างตรวจสุขภาพสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1

มี.ค.-พ.ค. 2560

600,000 บาท

21. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้นำนักศึกษา

4 – 6 มิ.ย. 2560

606,500 บาท

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามที่กำหนด/ได้รับมอบหมาย
1. โครงการสนับสนุนสวัสดิการนักศึกษาปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

ก.ค.-ส.ค. 2559

20,825 บาท

2. โครงการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

14 ต.ค. 2559

250,000 บาท

3. โครงการพิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสขึ้นทรงราชย์สืบสันตติวงศ์เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

7 ธ.ค. 2559

6,000 บาท 

4. โครงการประกวดออกแบบเสื้อตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

ก.พ.-มี.ค. 2560

7,000 บาท

5. โครงการสนับสนุนวันคุณหญิงกรองแก้วปทุมานนท์

15  มี.ค. 2560

12,000 บาท

6. โครงการสนับสนุนงานทำบุญอุทิศกุศลให้อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเนื่องในวันสงกรานต์

20 เม.ย. 2560

8,500 บาท

7.โครงการกิจกรรมสนับสนุนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

4 – 10 พ.ค. 2560

30,000 บาท


2. งานจัดการระบบงาน

ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและกิจการศิษย์เก่า ได้รับมอบหมายให้พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศของกองพัฒนานักศึกษา โดยมี 2 ระบบ  ตามตารางรายงาน ดังนี้

ช่องทางสารสนเทศ

งาน/ระบบงาน

ยอดผู้เข้าใช้บริการ 

เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษาพัฒนาระบบจองออนไลน์

29,725 คน(ถูกใจ)

เว็บไซต์ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาพัฒนาระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า

58,082 คน (เข้าใช้)


3. งานชมรม

กองพัฒนานักศึกษา ได้มีการส่งเสริมให้นักศึกษาจัดตั้งชมรม เพื่อร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริม พัฒนาสังคมและวิชาการ ซึ่งในปีการศึกษา 2559 มีจำนวนชมรมทั้งสิ้น 24 ชมรม สรุปตามตารางดังนี้

ชมรม

จำนวนสมาชิก/คน

ยอดงบประมาณ

1

ชมรมภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี

112

2,800 บาท

2

ชมรมภาษาและวรรณศิลป์

1,232

30,800 บาท

3

ชมรมภาษาจีน

1,643

41,075 บาท

4

ชมรมภูมิศาสตร์อาสา

960

24,000 บาท

5

ชมรมธารน้ำใจให้น้อง

2,200

55,000 บาท

6

ชมรมเพชรครุศาสตร์พัฒนาวิชาชีพครู

1,288

32,200 บาท

7

ชมรม CS Club

722

18,050 บาท

8

ชมรม Sport Sci-club

1,144

28,600 บาท

9

ชมรมการตลาด

1,888

47,200 บาท

10

ชมรมการบัญชี

1,580

39,500 บาท

11

ชมรมการประชาสัมพันธ์

1,608

40,200 บาท

12

ชมรมภาพยนตร์

891

22,275 บาท

13

ชมรม GC SSRU

268

6,700 บาท

14

ชมรม สื่อสร้างสรรค์

1,800

45,000 บาท

15

ชมรมปันน้ำใจ

990

24,750 บาท

16

ชมรมดนตรีไทยสวนสุนันทสังคีต

1,248

31,200 บาท

17

ชมรมคริสเตียนเพื่อนกัน

309

7,725 บาท

18

ชมรมมุสลิมพัฒนา

225

5,625 บาท

19

ชมรมรักษ์ธรรมชาติ

1,688

42,200 บาท

20

ชมรมสุนันทาลัย

520

13,000 บาท

21

ชมรมวอลเลย์บอล

624

15,600 บาท

22

ชมรมพุทธศาสน์

422

10,550 บาท

23

ชมรมแบดมินตัน

381

9,525 บาท

24

ชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท

6,827

170,675 บาท


4. งานผ่อนผันการเกณฑ์ทหารและนักศึกษาวิชาทหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มียอดนักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 433 คน และจำนวนผู้ขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร จำนวน 920 คน สรุปตามตารางดังนี้

คณะ วิทยาลัย

ประเภท (จำนวนคน)

นักศึกษาวิชาทหาร

การขอผ่อนการเกณฑ์ทหาร

คณะครุศาสตร์

23 คน

48 คน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

53 คน

143 คน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

120 คน

155 คน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

28 คน

105 คน

คณะวิทยาการจัดการ

43 คน

222 คน

คณะศิลปกรรมศาสตร์

15 คน

65 คน

วิทยาลัยนานาชาติ

5 คน

27 คน

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

58 คน

64 คน

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

73 คน

71 คน

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

-

4 คน

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

14 คน

6 คน

วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่

1 คน

2 คน

ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง

-

1 คน

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

-

7 คน

รวม

433 คน

920 คน


5. งานส่งเสริมและพัฒนาศิษย์เก่า

ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและกิจการศิษย์เก่า ได้จัดกิจกรรม/โครงการส่งเสริมและพัฒนาศิษย์เก่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จำนวน 3 กิจกรรม ได้แก่ 

  • การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือเครือข่ายศิษย์เก่า ครั้งที่ 1 จัดเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 จำนวนผู้เข้าร่วม 12 คน
  • การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือเครือข่ายศิษย์เก่า ครั้งที่ 2 จัดเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 จำนวนผู้เข้าร่วม 11 คน
  • การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือเครือข่ายศิษย์เก่า ครั้งที่ 3 จัดเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 จำนวนผู้เข้าร่วม 10 คน


6. งานเครือข่ายสัมพันธ์

ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและกิจการศิษย์เก่า ได้จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเครือข่ายศิษย์เก่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 1 กิจกรรม ได้แก่ การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร ระหว่าง รวมดาวศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย กับ  รวมดาวบุคลากรมหาวิทยาลัย ฯ จัดเมื่อวันอาทิตย์ที่  26 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ  สนามกีฬาเทพหัสดิน กรุงเทพมหานคร จำนวนผู้เข้าร่วม 25 คน


7. งานรัฐพิธีและราชพิธี

ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและกิจการศิษย์เก่า ได้จัดกิจกรรม/โครงการรัฐพิธีและราชพิธี ในปีการศึกษา 2559 จำนวน 1 กิจกรรม สามารถสรุปได้ดังนี้

กิจกรรม/โครงการ

รายละเอียด

วัน เดือน ปี

งบประมาณ

สถานที่

1.โครงการเตรียมจัดงานพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีพุทธศักราช  2559ก.ค.-ส.ค.25592,040,000 บาทมหาวิทยาลัย    ราชภัฏสวนสุนันทา และอาคารใหม่สวนอัมพร