ฝ่ายวินัยนักศึกษา


ฝ่ายวินัยนักศึกษา


ผลงานประจำปี

1. งานวินัยนักศึกษา

งานวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มีภาระหน้าที่ในการส่งเสริมให้นักศึกษางานด้านส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีระเบียบวินัย ปฏิบัติตาม กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อให้นักศึกษาสามารถอยู่รวมกันได้อย่างสงบสุขและเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นคนมีระเบียบวินัยและเป็นที่ยอมรับในสังคม ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างราบรื่น โดยและไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับตนเอง และผู้อื่น ซึ่งในปีการศึกษา 2559 งานวินัยนักศึกษา ได้สรุปสถิติการกระทำความผิดวินัยนักศึกษา ตามรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ

เรื่อง

จำนวนผู้กระทำผิด (คน)

ข้อยุติ/บทลงโทษ

1

กรณี นักศึกษาคณะเทคโนโลยีถูกทำร้ายร่างกาย เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 จากบุคคลภายนอกประมาณ 20 คน

-

ยุติ/ให้เป็นตามกระบวนการของพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย

2

กรณีพบการเผยแพร่รูปภาพการจัดกิจกรรมรับน้อง ประจำปี 2559 ของสาขาวิชาภาษาจีน ซึ่งมีลักษณะการเต้นที่ไม่เหมาะสม ใน Social Media (Facebook)

1 คน

ยุติ/ลงโทษภาคฑัณฑ์นักศึกษา

3

กรณี เดินตรวจเฝ้าระวังพบการกระทำความผิดของนักศึกษา พบสารเสพติด บริเวณ อาคาร 47 วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560

7 คน

ยุติ/ ภาคฑัณฑ์ และควบคุมความประพฤติ

4

กรณีโพสข้อความในอินเตอร์เนตในเพจเฟสบุ๊คในลักษณะดูหมินและหมิ่นประมาทอาจารย์ในสังกัดวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ วันที่ 14 มิถุนายน 2560

3 คน

ยุติ/ตัดคะแนนความประพฤติ 6 คะแนน

5

เดินเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงของนักศึกษา ระหว่างเดือน ตุลาคม 2559-กันยายน 2560

14 คน

ยุติ/ ภาคฑัณฑ์ และควบคุมความประพฤติ

 

2. งานเวชศึกษาป้องกัน

งานเวชศึกษาป้องกัน กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ให้แก่นักศึกษา เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนกระบวนการดำเนินงาน โดยการประสานงาน ส่งเสริมร่วมกับภาคีเครื่อข่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาและดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และเยาวชนในเขตความรับผิดชอบ สรุปได้ดังนี้

กิจกรรม/โครงการ

วัน เดือน ปี

กลุ่มผู้เข้าร่วม

งบประมาณ

2.1 กิจกรรม อบรมให้ความรู้ แก่นักศึกษา MSM/TG  เรื่อง การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี และSTIs3 ธันวาคม 2559

250 คน

งบสนับสนุนจาก สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย 5,000 บาท
2.2 กิจกรรม อบรมให้ความรู้ แก่นักศึกษา MSM/TG  เรื่อง การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี และSTIs26 เมษายน 2560

250 คน

งบสนับสนุนจาก สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย 5,000 บาท
2.3 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและบุหรี่ ในสถานศึกษา โครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560เดือนตุลาคม 2559-เดือนมีนาคม 2560

19,467 คน

590,000 บาท

2.4 โครงการ เดินตรวจเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงยาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักศึกษา ประจำงบประมาณ 2560/ปีการศึกษา 2559เดือนเมษายน-เดือนกันยายน 2560

-

46,400 บาท

2.5 ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก16 พฤษภาคม 2560

20 คน

10,000 บาท

 

3. งานศูนย์ให้คำปรึกษา

งานศูนย์ให้คำปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา ได้มีการจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษา ภายใต้ชื่อ ศูนย์ให้คำปรึกษาวัยรุ่นพันธ์ใหม่ เพื่อบริการคำปรึกษาในด้านต่างๆ เช่น อาชีพ การศึกษา ครอบครัว สุขอนามัยป้องกันตนเอง โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การป้องกันภัยจากสังคม ดังนี้

ประเภท/ด้าน

จำนวน(ราย) 

ชาย

หญิง

ประเด็นที่มาปรึกษา

ด้านอาชีพ

85

23

62

1. นักศึกษาต้องการหารายได้พิเศษขณะกำลังศึกษา2. ขอคำแนะนำเกี่ยวกับสถานประกอบการที่เปิดรับนักศึกษาฝึกงานหรือนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้วเข้าทำงาน
ด้านการศึกษา

53

19

34

1. เกี่ยวกับกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา2. เกี่ยวกับหน่วยชั่วโมงกิจกรรม3. เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน
ด้านครอบครัว

2

1

1

1. นักศึกษามีความต้องการที่จะรียนในสิ่งที่ตัวเองชอบแต่ต้องเลือกเข้าเรียนตามที่บิดามารดาต้องการให้เรียน2. ครอบครัวมีปัญหาเรื่องการเงิน
ด้านสุขอนามัยและเพศศึกษา

47

35

12

1. การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน2. การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์3. ความสะอาดร่างกายในวัยรุ่น
ด้านการป้องกันภัยจากสังคม

3

-

3

1. แจ้งจุดสุ่มเสี่ยงที่อาจเป็นแหล่งมั่วสุมของนักศึกษา

 

4. งานส่งเสริมอัตลักษณ์

งานส่งเสริมอัตลักษณ์  กองพัฒนานักศึกษา มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน ให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งในปีการศึกษา 2559ได้มีการจัดกิจกรรม/โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ ดังนี้

กิจกรรม/โครงการ

วัน เดือน ปี

กลุ่มผู้เข้าร่วม

หน่วยงานเกี่ยวข้อง

4.1 ประกวดหนุ่มหล่อ สาวสวย Smart Boy & Girl ในพิธีเปิดการแข่งขันบาสเกตบอล ระดับอุดมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี UNIVERSITY BASKETBALL INVITATION (UBI) ครั้งที่ 3"วันที่3-11 กุมภาพันธ์ 2560ตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมประกวด 8 คนบริษัทชู้ตอิท จำกัด ผู้ผลิตนิตยสาร SHOOT IT
4.2 โครงการ สนับสนุนการเข้าร่วมประกวดมารยาทไทย  ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่วันที่ 22-23 มีนาคม 2560ตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมประกวด จำนวน  2 ทีมๆละ 4 คน รวม  8 คนผู้ควบคุมทีมๆละ 2 คน รวม 4 คนศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยศรีปทุม
4.3  จิตอาสาเข้าช่วยงานจัดดอกไม้ ในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันมหามงคลวันที่23-24 พฤษภาคม 2560

60 คน

สำนักพระราชวังดุสิต
4.4 กิจกรรม เข้าร่วมประกวดมารยาทไทย ระดับอุดมศึกษา (ทั่วประเทศ) ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 ในโครงการมหาวิทยาลัยรามคำแหง  อนุรักษ์ เอกลักษณ์ วัฒนธรรมไทยวันที่ 20-21 กันยายน 2560ตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมประกวด 20 คนผู้ควบคุม 6 คนมหาวิทยาลัยรามมคำแหง  ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม


5. งานส่งเสริมและฝึกอบรมอาชีพ

งานส่งเสริมและฝึกอบรมอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา ได้มีการจัดกิจกรรม/โครงการส่งเสริม พัฒนานักศึกษาด้านอาชีพ ทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา รวมไปถึงการพัฒนาให้มีความพร้อมก่อนการสำเร็จการศึกษาและไปประกอบอาชีพได้ โดยในปีการศึกษา 2559 ได้จัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ดังนี้

กิจกรรม/โครงการ

วัน เดือน ปี

ผู้เข้าร่วม (คน)

งบประมาณ

5.1 โครงการบริการจัดหางานและฝึกอบรมอาชีพ (Mini Job Fair) ประจำเดือนเดือนพฤศจิกายน2559-มีนาคม 2560นักศึกษา, ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป จำนวน 500 คน

95,000 บาท

5.2 โครงการเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการและพัฒนาบุคลิกภาพประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙วันที่ 18 มีนาคม 2560นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 จำนวน 500 คน

6,000 บาท

5.3 โครงการบริการจัดหางานและฝึกอบรมอาชีพ (Job Fair)ประจำปีการศึกษา 2559วันที่ 26 เมษายน 2560นักศึกษา, ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป จำนวน 300 คน

60,000 บาท