วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์   วิสัยทัศน์


  • เป็นหน่วยงานที่เชื่อมต่องานบริการคุณภาพขั้นสูง สู่การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพที่เหมาะสมในยุคดิจิทัล


   พันธกิจ

  • ส่งเสริมการพัฒนานักศึกษา และการสร้างเครือข่าย
  • สนับสนุนการให้บริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า   เป้าหมายในการ Reinventing 


  • พลิกโฉมงานกิจการนักศึกษาเพื่อสวนสุนันทาสู่ความเป็นเลิศ