หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าว > รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเปิดงาน Behind The Scene MV Camp Take 2
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเปิดงาน Behind The Scene MV Camp Take 2

admin student
23 มีนาคม 2563 14:25:47

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเปิดงาน 

Behind The Scene MV Camp Take 2


     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้เป็นประธานเปิดโครงการ Behind The Scene MV Camp Take 2 ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นการอบรมความรู้พื้นฐานด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งจัดโดยนักศึกษาภาคปกติและโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษนิเทศศาสตร์ วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


http://sdd.ssru.ac.th
http://ssru.ac.th
#sddssru #ssru #student #university


sddssru VP for Student Affairs presided “Behind The Scene MV Camp Take 2” Project.pdf

sddssru VP for Student Affairs presided “Behind The Scene MV Camp Take 2” Project.docx