บุคลากรฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นางสาวพจนีย์ อนุศ
นางสาววาสนา พงษ์วิลัย
นายยงยุทธ  พัฒนสุขกุล
งานพัสดุ 
รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
งานการเงิน
นักวิชาการเงินและบัญชี  
งานธุรการและสารบรรณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

                                              


นางสาวธิดารัตน์ เจริญภักตร์

นายสุทธญาณ์ ชุ่มเชื้อ
นายทูลไชย คร้ามสิทธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานอาคารและสถานที
งานพัสดุ นักวิชาการพัสดุ
งานบริการขับรถกอล์ฟไฟฟ้า
งานบริการซ่อมบำรุง คนงานฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและกิจการศิทย์เก่านายสมพงศ์ อิงคนันทสิทธิ์
นางสาวสุจินันท์ จงอารี
นายอภิรัตน์  เนาว์สุวรรณ
งานส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา, งานรัฐพิธีและราชพิธี
รักษาการหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและกิจการศิษย์เก่า
งานชมรมนักศึกษา
นักวิชาการศึกษา
งานบริการนักศึกษาและหน่วยกิจกรรม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นางสาวรุ่งรัตน์ พัฒนกลั่น

นายสิทธิศักดิ์ กิ่งจันมน


งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ฝ่ายทุนการศึกษา


นางสาวสุพรรณี ต้อนรับ
นางสาวภาวดี โตโสภณ

นางสาวทัศนีย์ พลกล้า
งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
รักษาการหัวหน้าฝ่ายทุนการศึกษา
งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
งานทุนการศึกษา
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ


นางสาวอินท์ชลิตา จิโรชคงกษัตริย์
นาวสาวชาวดี พิบูลย์พล
นางสาวนันทิยา มาลัยทอง
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ฝ่ายวินัยนักศึกษา
นางสาวภุมรินทร์ ส่งสัมพันธ์สกุล
นางสาวอัญชลี กันจู
นายอรรถสิทธิ์ นิกรวัฒน์
งานวินัยนักศึกษา
รักษาการหัวหน้าฝ่ายวินัยนักศึกษา
งานส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และการใช้ชีวิต
นักวิชาการศึกษา
งานผ่อนผันการเกณฑ์ทหารและ
นักศึกษาวิชาทหารนักวิชาการศึกษา


นางสาวณิชาภา สุวรรณยุหะ


งานกองทุนพัฒนานักศึกษา
นักวิชาการศึกษา
ฝ่ายกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ
นายไผท ฉายาบัตร

นายปัญญา  อักโข
นางสาวศิริภรณ์ อ่อนบุดี
งานส่งเสริมการกีฬา
รักษาการหัวหน้าฝ่ายกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ
งานบริการการกีฬา
งานส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ
นักวิชาการศึกษา


นายพีระ  เล็กเจริญ


งานพัฒนาการกีฬา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปhttps://www.facebook.com/ssru.stu/ 

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒน์สวนสุนันทา