Home > Event > Events

SSRUMARKET
#ssrujobfair#กองพัฒนานักศึกษา#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา-----------http://sdd.ssru.ac.th  http ...
20 Jul 22 - 21 Jul 29
หน้าอาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา กอ
สมัครประกวดการแข่งขันประดิษฐ์กระทง ประจำปีการศึกษา 2565
สมัครได้ที่https://forms.gle/oVAaef5NPobZEFgy8----เกณฑ์การเข้าแข่งขัน(ล่าสุด) เกณฑ์การประกวดกระทงปี2 ...
27 Oct 22 - 1 Oct 32
อาคารวรลักษณ์ณานงค์ (กองพัฒนานักศึกษาสวนสุนันทา) U Thong Nok Road, Dusit, Dusit District, Bangkok
Archive event