Home > News
News

Student Kick Off Project Ep.6
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนนาถ มีนะนันทน์  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการหม ...
27 October 2020 12:02:06
เตรียมพบกับ "พี่อ้อยพี่ฉอด On Tour" เร็วๆนี้ ที่กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันา
เตรียมพบกับ "พี่อ้อยพี่ฉอด On Tour" วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ที่ชั้น 4 กองพัฒนานักศึกษ ...
04 July 2019 17:52:06
Current News