Home > News > Meeting news > ประชุมคณะกรรมการบริหารกองพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 2/2566
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 2/2566

admin student
03 December 2023 19:58:33
#เรียนสวนนันดียังไง
#มีเวทีให้เล่น
#มีอีเว้นท์ให้ลอง
#มีประสบการณ์หน้างานจริง
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา
http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th