Home > News > Meeting news > กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมกรรมการปฏิบัติงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ต้อนรับเปิดภาคเรียนใหม่
กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมกรรมการปฏิบัติงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ต้อนรับเปิดภาคเรียนใหม่

admin student
14 June 2024 15:56:34วันที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา  13.00 น. ณ ห้องประชุมวรลักษณานงค์ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา ชั้น 3 กองพัฒนานักศึกษา โดย ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและกิจการศิษย์เก่า จัดประชุมประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567  ครั้งที่ 2/2567  และการประชุมผ่านระบบออนไลน์ Google Meet โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรเจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธุวธิดา สุวรรณรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นายนิพนธ์ ชัยพฤกษทล ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  รวมถึง รองคณบดีฝ่ายกิ่จการนักศึกษา  คณะและวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นการหารือการดำเนินงานด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในมิติต่าง ๆ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ที่ 4 : สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all) เป้าหมายย่อย 4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย นำไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิผล ภายในปี พ.ศ. 2573 อย่างยั่งยืน

#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#ราชภัฏอันดับ1
#digitaluniversity
#กองพัฒน์สวนสุนันทา
http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
http://sdd.ssru.ac.th