Home > News > Meeting news > กองพัฒนานักศึกษา ร่วมประชุม กบม.ครั้งที่ 6/2567 ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
กองพัฒนานักศึกษา ร่วมประชุม กบม.ครั้งที่ 6/2567 ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย

admin student
14 June 2024 15:57:51

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมประชุม กบม.ครั้งที่ 6/2567 ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย


ช่วงบ่ายของวันที่ 12 มิถุนายน 2567  กองพัฒนานักศึกษา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์สฤษฎิ์  อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย ผู้่ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธุวธิดา สุวรรณรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และนายนิพนธ์ ชัยพฤกษทล ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6 / 2567 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 และระบบออนไลน์ (Google Meet) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย  ซึ่งเป็นการหารือการสนับสนุนการดำเนินงานในการพัฒนามหาวิทยาลัยทุกมิติ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ที่ 4 : สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all) เป้าหมายย่อย 4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย นำไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิผล ภายในปี พ.ศ. 2573 อย่างยั่งยืน


#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#ราชภัฏอันดับ1
#digitaluniversity
#กองพัฒน์สวนสุนันทา
http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
http://sdd.ssru.ac.th