Home > News > Activity News > สวนสุนันทา ร่วมเรียนรู้ระบบความคิดเชิงนวัตกรรมสังคมที่จับต้องได้
สวนสุนันทา ร่วมเรียนรู้ระบบความคิดเชิงนวัตกรรมสังคมที่จับต้องได้

admin student
20 June 2024 16:24:03

สวนสุนันทาฯ  ร่วมเรียนรู้ระบบความคิดเชิงนวัตกรรมสังคมที่จับต้องได้

วันที่ 19 มิถุนายน 2567  ณ หอประชุมศักรินทรภักดี ชั้น 3 อาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา สถาบันการพยาบาล ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. ธุวธิดา สุวรรณรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย นางสาวรุ่งรัตน์ พัฒนกลั่น และผู้นำนักศึกษาจากองค์การนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ในโครงการศึกษาเรียนรู้ด้านกิจกรรมด้านนวัตกรรมทางการศึกษา (Educational innovation) และนวัตกรรมทางสังคม (Social innovation)  เครือข่าย 9 สถาบันเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต จัดโดย สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

กิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าว ประกอบด้วย การฝึกให้นักศึกษากระบวนการคิดเชิงออกแบบพร้อมแก้ไขปัญหา และพัฒนาต้นแบบความคิดนำไปสู่ต้นแบบนวัตกรรมที่สามารถจับต้องได้ รวมทั้ง กิจกรรมนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านนวัตกรรมให้นักศึกษาของสถาบันเครือข่ายได้เรียนรู้กระบวนการคิดเชิงออกแบบการทำงานร่วมกัน มีความรับผิดชอบ มีความสามารถในการเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี  รวมถึง ส่งเสริมระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษาให้สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
เครือข่ายกิจกรรมนักศึกษา 9 สถาบัน เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต  สถาบันการบินพลเรือน   ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี  สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา  สภากาชาดไทย  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสยาม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  และสถาบันเทคโนโลยีภูมิแผ่นดิน  

อรวรรณ สุขมา : รายงาน


#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#ราชภัฏอันดับ1
#digitaluniversity
#กองพัฒน์สวนสุนันทา
http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
http://sdd.ssru.ac.th