Home > News > Activity News > กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายแนะแนวอาชีพ ประจำปี’2567
กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายแนะแนวอาชีพ ประจำปี’2567

admin student
02 April 2024 15:59:24


เมื่อวันที่ 13-14 มีนาคม 2567  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย กองพัฒนานักศึกษา  ฝ่ายวินัยและพัฒนานักศึกษา งานส่งเสริมและฝึกอบรมอาชีพ  เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายแนะแนวอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมี นายสิบหมื่นชัย โพธิสินธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธาน  ณ โรงแรมแรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร   ทั้งนี้ มีการบรรยายหัวข้อ "เข้าใจวัยรุ่น Gen Z กับการแนะแนวการเรียนและอาชีพ" โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี พร้อมกิจกรรม Workshop "การพัฒนาแบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพ" "ฉากทัศน์สังคมการทำงานของไทย ก่อนปี 2030" โดย ดร.สนิท หฤหรรษวาสิน  ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับเกียรติบัตรอีกด้วย

#sddssru

#ssru

#student

#university

#สวนสุนันทา

#ราชภัฏอันดับ1

#digitaluniversity

#กองพัฒน์สวนสุนันทา

http://twitter.com/sddssru

http://ssru.ac.th

http://sdd.ssru.ac.th