Home > News > Activity News > กองพัฒนานักศึกษา มรภ.สวนสุนันทา ร่วมกิจกรรม IYF World Camp 2023
กองพัฒนานักศึกษา มรภ.สวนสุนันทา ร่วมกิจกรรม IYF World Camp 2023

admin student
19 June 2023 16:31:46

กองพัฒนานักศึกษา มรภ.สวนสุนันทา 
ร่วมกิจกรรม IYF World Camp 2023


วันที่ 15 มิถุนายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริอร จำปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และนายอรรถสิทธิ์ นิกรวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายวินัยและพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเปิดค่ายเยาวชนนานาชาติ 2023 IYF World Camp Thailand ณ อาคารกิติยาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จัดโดย มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนและเปิดโลกทัศน์สากล เข้าใจความแตกต่างทางด้านภาษาและวัฒนธรรม มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 3,000 คน โดยมี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 27 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมงานพิธีเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

https://www.facebook.com/ssru.stu/posts/646387697515799
http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา