Home > News > Activity News > กองพัฒนานักศึกษา ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566
กองพัฒนานักศึกษา ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566

admin student
15 November 2023 11:46:58


#เรียนสวนนันดียังไง
#มีเวทีให้เล่น
#มีอีเว้นท์ให้ลอง
#มีประสบการณ์หน้างานจริง
#sddssru
#ssru
#student
#digitaluniversity
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา
http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th