Home > News > Student Club News > ชมรมภาษาและวรรณศิลป์ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจมาเข้าร่วมกิจกรรม "การประกวดทักษะการแต่งคำประพันธ์"
ชมรมภาษาและวรรณศิลป์ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจมาเข้าร่วมกิจกรรม "การประกวดทักษะการแต่งคำประพันธ์"

admin student
12 March 2019 15:54:50

ชมรมภาษาและวรรณศิลป์ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจมาเข้าร่วมกิจกรรม 

"การประกวดทักษะการแต่งคำประพันธ์"

โดย ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นสมาชิกสังกัดของชมรมภาษาและวรรณศิลป์เท่านั้น