Home > News > Student Solder News > กองพัฒนานักศึกษาประชาสัมพันธ์ เรื่องขอผ่อนผันรอการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร
กองพัฒนานักศึกษาประชาสัมพันธ์ เรื่องขอผ่อนผันรอการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร

admin student
14 August 2019 11:42:59
กองพัฒนานักศึกษา,ราชภัฏสวนสุนันทา,SDD,SSRU

https://www.facebook.com/ssru.stu/
http://sdd.ssru.ac.th
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru #ssru #student #university