Home > News > Scholarships News > (วันที่4) ยื่นแบบขอกู้ กยศ. 1/67 (รายเก่า-เลื่อนชั้นปี)
(วันที่4) ยื่นแบบขอกู้ กยศ. 1/67 (รายเก่า-เลื่อนชั้นปี)

admin student
07 June 2024 15:42:14


กองพัฒนานักศึกษาเปิดให้บริการยื่นแบบขอกู้ กยศ. เทอม 1/67  คึกคักเป็นวันที่สี่ยังคงคึกคัก

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา เคาน์เตอร์ one stop service ชั้น 1  กองพัฒนานักศึกษา โดย ฝ่ายทุนการศึกษา เปิดให้บริการแก่นักศึกษายื่นแบบคำขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2567  สำหรับผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปี ชั้นปีที่ 2 ถึงชั้นปีที่ 5 (รหัสนศ. 63 - 66)  เป็นวันที่สี่ จะเป็นกลุ่มของนักศึกษจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิทยาลัยต่าง ๆ เดินทางเข้ายื่นเอกสารเป็นจำนวนมาก


สำหรับการเปิดให้บริการในครั้งนี้ นับเป็นการอำนวยความสะดวกให้นักศึกษาได้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาได้อย่างสะดวกและรวดเร็วครอบคลุม สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ที่ 4 : สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all)  เป้าหมายย่อย 4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย นำไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิผล ภายในปี พ.ศ. 2573 อย่างยั่งยืน#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#ราชภัฏอันดับ1
#digitaluniversity
#กองพัฒน์สวนสุนันทา
http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
http://sdd.ssru.ac.th