กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม


กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา2560

IQA 1.5-2-18 รายงานโครงการบำเพ็ญประโยชน์ 5ส.pdf

IQA 1.5-2-19 รายงานโครงการสวนสุนันทาปันน้ำใจ ครั้งที่ 3.pdf

IQA 1.5-2-20 รายงานโครงการลูกพระนางจิตอาสา.pdf


กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา2559

IQA 1.5-2-18 รายงานผลโครงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อพัฒนาชุมชน 5 ส..PDF

IQA 1.5-2-19 รายงานผลโครงการสุนันทาปันน้ำใจ.PDF

IQA 1.5-2-21 รายงานผลกิจกรรมวันสงกรานต์.PDF

IQA 1.5-2-22 รายงานผลกิจกรรมวันลอยกระทง.PDF


กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา2558

1.5-2-20 โครงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อพัฒนาชุมชน 5ส.PDF

1.5-2-21 โครงการลูกพระนางจิตอาสา (เครือข่ายสังคมเอื้ออาทร).PDF

1.5-2-22 โครงการลูกพระนางจิตอาสา (คณะวิทยาลัย).PDF

1.5-2-23 โครงการสนับสนุนกิจกรรมชมรม.PDF


กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา2557

IQA 1.5-2-15 รายงานโครงการกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ตามแนวทางกิจกรรม 5 ส.pdf

IQA 1.5-2-16 รายงานโครงการสวนสุนันทาปันน้ำใจ สู่พี่น้องในถิ่นชายแดน ครั้งที 1.pdf

IQA 1.5-2-17 รายงานโครงการอาสาสมัครสวดมนต์ข้ามปี.PDF

IQA 1.5-2-18 รายงานโครงการเครือข่ายสังคมเอื้ออาทร ครั้งที่ 1.PDF

IQA 1.5-2-19 รายงานโครงการเครือข่ายสังคมเอื้ออาทร ครั้งที่ 3.pdf