กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยะธรรม


กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยะธรม ปีการศึกษา2560

IQA 1.5-2-21 รายงานโครงการสนับสนุนการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพ.pdf

IQA 1.5-2-22 รายงานโครงการวพิธีไหว้ครู.pdf

IQA 1.5-2-23 รายงานโครงการกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา.pdf


กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยะธรม ปีการศึกษา2559

IQA 1.5-2-21 รายงานผลกิจกรรมวันสงกรานต์.PDF

IQA 1.5-2-22 รายงานผลกิจกรรมวันลอยกระทง.PDF


กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยะธรม ปีการศึกษา2558

1.5-2-24 กิจกรรมวันสุนันทารำลึก.PDF

1.5-2-25 กิจกรรมวันลอยกระทง.PDF

1.5-2-26 โครงการอาสาสมัครสวดมนต์ข้ามปี.PDF

1.5-2-27 โครงการวันเด็กแห่งชาติ.PDF

1.5-2-28 กิจกรรมวันสงกรานต์.PDF

1.5-2-29 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ.PDF


กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยะธรม ปีการศึกษา2557

IQA 1.5-2-22 รายงานโครงการกิจกรรมฝากตัวเป็นศิษย์และพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร.pdf