กิจกรรมส่งเสริมศีลปะและวัฒนธรรม


กิจกรรมส่งเสริมศีลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา2560

IQA 1.5-2-22 รายงานโครงการวพิธีไหว้ครู.pdf

IQA 1.5-2-23 รายงานโครงการกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา.pdf

IQA 1.5-2-24 รายงานโครงการกิจกรรมวันสงกรานต์.pdf

IQA 1.5-2-25 รายงานโครงการกิจกรรมวันลอยกระทง.pdf

IQA 1.5-2-26 รายงานโครงการอาสาสมัครสวนสุนันทาเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี.pdf


กิจกรรมส่งเสริมศีลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา2559

IQA 1.5-2-21 รายงานผลกิจกรรมวันสงกรานต์.PDF

IQA 1.5-2-22 รายงานผลกิจกรรมวันลอยกระทง.PDF


กิจกรรมส่งเสริมศีลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา2558

1.5-2-25 กิจกรรมวันลอยกระทง.PDF

1.5-2-26 โครงการอาสาสมัครสวดมนต์ข้ามปี.PDF

1.5-2-27 โครงการวันเด็กแห่งชาติ.PDF

1.5-2-28 กิจกรรมวันสงกรานต์.PDF

1.5-2-29 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ.PDF


กิจกรรมส่งเสริมศีลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา2557

IQA 1.5-2-23 รายงานกิจกรรมวันลอยกระทง.pdf

IQA 1.5-2-24 รายงานกิจกรรมวันสงกรานต์.PDF

IQA 1.5-2-25 รายงานกิจกรรมวันเด้กแห่งชาติ.PDF