Home > Video Channel > กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ วันที่ 06-08-2019
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ วันที่ 06-08-2019

admin student
08 August 2019 12:31:30

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ วันที่ 06-08-2019


โดยกิจกรรมดังกล่าว นักศึกษาสามารถนำหน่วยกิจกรรมจิตอาสาไปใช้ในการประกอบการยื่นแบบคำขอกู้ กยศ/กรอ ได้https://www.facebook.com/ssru.stu/
http://sdd.ssru.ac.th
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th

#sddssru #ssru #student #university