วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์   วิสัยทัศน์


  • องค์กรแม่แบบที่ดีด้านการบริการและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพ


   พันธกิจ

  • ส่งเสริมการพัฒนานักศึกษา และการสร้างเครือข่าย
  • สนับสนุนการให้บริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า


   ยุทธศาสตร์


  • พัฒนาการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ
  • สนับสนุนการสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย