บุคลากรฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นางสาวพจนีย์ อนุศรี
นางสาววาสนา พงษ์วิลัย
นางสาวรุ่งรัตน์ พัฒนกลั่น
งานพัสดุ 
รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
งานการเงิน
นักวิชาการเงินและบัญชี  
งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

                                              นางสาวสุวิมล เทพนม
นายยงยุทธ  พัฒนสุขกุล

งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ  
งานธุรการและสารบรรณ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

   นายสิทธิศักดิ์ กิ่งจันมน
นายสุทธญาณ์ ชุ่มเชื้อ


งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
งานอาคารและสถานที, งานพัสดุ
นักวิชาการพัสดุ


นายปัญญา  อักโข
นายทูลไชย คร้ามสิทธิ์

งานบริการขับรถตู้กองพัฒนานักศึกษา
พนักงานขับรถ
งานบริการขับรถกอล์ฟไฟฟ้า, งานบริการซ่อมบำรุง
คนงาน


ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและกิจการศิทย์เก่า


นายนิพนธ์ ชัยพฤกษทล
นายอรรถพล  เทิดขวัญชัย


งานส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา, งานรัฐพิธีและราชพิธี
รักษาการหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและกิจการศิษย์เก่า
งานผ่อนผันการเกณฑ์ทหารและนักศึกษาวิชาทหาร
นักวิชาการศึกษา
นางสาวสุจินันท์ จงอารี
นายอภิรัตน์  เนาว์สุวรรณ


งานชมรมนักศึกษา
นักวิชาการศึกษา
งานบริการนักศึกษาและหน่วยกิจกรรม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปฝ่ายทุนการศึกษา


นางสาวสุพรรณี ต้อนรับ
นางสาวภาวดี โตโสภณ
นางสาวณิชาภา สุวรรณยุหะ
งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
รักษาการหัวหน้าฝ่ายทุนการศึกษา
งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
งานกองทุนพัฒนานักศึกษา
นักวิชาการศึกษา


นางสาวทัศนีย์ พลกล้า
นายพานิชย์ อุทิตะสาร

งานทุนการศึกษา
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
งานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
นักวิชาการศึกษา


ฝ่ายวินัยนักศึกษา
นางสาวภุมรินทร์ ส่งสัมพันธ์สกุล
นางสาวอัญชลี กันจู


งานวินัยนักศึกษา
รักษาการหัวหน้าฝ่ายวินัยนักศึกษา
งานส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และการใช้ชีวิต
นักวิชาการศึกษา
นายพิพัฒน์ ปิยะพงศ์เดชา


งานศูนย์ให้คำปรึกษา
นักวิชาการศึกษาฝ่ายกีฬาและส่งเสริมสุขภาพนายสมพงศ์ อิงคนันทสิทธิ์
นายไผท ฉายาบัตร
นางสาวศิริภรณ์ อ่อนบุดี
งานส่งเสริมการกีฬา
รักษาการหัวหน้าฝ่ายกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ
งานบริการการกีฬา
นักวิชาการศึกษา
งานส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ
นักวิชาการศึกษา


นายพีระ  เล็กเจริญ


งานพัฒนาการกีฬา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป