คณะผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ  มีนะนันทน์

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นางพรพิศ ประดิษฐพงษ์

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Image result for youtube logo png