Home > Event

Krungsri Imax Video Contest 2020
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ร่วมกับ KRUNGSRI IMAXขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวดกับกิจกรรมKrung ...
15 Jul 20 - 15 Sep 20
น้อมจิตบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาน้อมจิตบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ...
11 Aug 20
อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Current event