Home > News > Student Solder News
Student Solder News

All military students are requested to check their lists. Classified by gender and gender Including those who are not eligible to study military subjects in the academic
ขอให้นักศึกษาวิชาทหารทุกนายตรวจสอบบัญชีรายชื่อของตนเองแยกตามประเภท และ เพศ ให้เรียบร้อย รวมไปถึ ...
04 February 2022 10:10:08
ประกาศขอเลื่อนการประชุมนักศึกษาวิชาทหาร ของวิทยาเขตศาลายา
https://www.facebook.com/ssru.stu/http://sdd.ssru.ac.thhttps://twitter.com/sddssruhttp://ssru.ac.th# ...
14 August 2019 21:07:50
ขอให้นักศึกษาที่เกิดปีพุทธศักราช 2542 และมีความประสงค์ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ในเดือนเมษายน ปีพุทธศักราช 2563
    ขอให้นักศึกษาที่เกิดปีพุทธศักราช 2542 และมีความประสงค์ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกอง ...
10 August 2019 21:31:13
ขอให้นักศึกษาวิชาทหารทุกท่านที่มีสิทธิ์เรียนวิชาทหารในปีการศึกษา 2562 กรอกข้อมูลประวัติ
ขอให้นักศึกษาวิชาทหารทุกท่านที่มีสิทธิ์เรียนวิชาทหารในปีการศึกษา 2562 กรอกข้อมูลประวัติ ตามลิ้งค์ด้า ...
10 August 2019 21:30:41
กองพัฒนานักศึกษาประชาสัมพันธ์ เรื่องขอผ่อนผันรอการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร
กองพัฒนานักศึกษา,ราชภัฏสวนสุนันทา,SDD,SSRUhttps://www.facebook.com/ssru.stu/http://sdd.ssru.ac.thhtt ...
14 August 2019 11:42:59
ประกาศเรื่องการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) ประจำปีการศึกษา 2562
กองพัฒนานักศึกษา,ราชภัฏสวนสุนันทา,SDD,SSRUhttps://www.facebook.com/ssru.stu/http://sdd.ssru.ac.thhtt ...
14 August 2019 11:43:06
Archive News