หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > นักศึกษาการสร้างสรรค์เนื้อหาและงานข่าว นิเทศศาสตร์สวนสุนันทา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิตข่าวดิจิทัลรุ่นเยาว์ หรือ “Young Digital News Providers” รุ่นที่ 7 ประจำปี 2566
นักศึกษาการสร้างสรรค์เนื้อหาและงานข่าว นิเทศศาสตร์สวนสุนันทา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิตข่าวดิจิทัลรุ่นเยาว์ หรือ “Young Digital News Providers” รุ่นที่ 7 ประจำปี 2566

admin student
08 พฤศจิกายน 2566 16:40:04


นักศึกษาการสร้างสรรค์เนื้อหาและงานข่าว นิเทศศาสตร์สวนสุนันทา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิตข่าวดิจิทัลรุ่นเยาว์ หรือ “Young Digital News Providers” รุ่นที่ 7 ประจำปี 2566นักศึกษาการสร้างสรรค์เนื้อหาและงานข่าว นิเทศศาสตร์สวนสุนันทา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิตข่าวดิจิทัล
รุ่นเยาว์ หรือ “Young Digital News Providers” รุ่นที่ 7 ประจำปี 2566  นางสาวธัญญารัตน์ หิรัญวาทิต 
นายวีรวัฒน์ สิงห์โตศิริ นายนนทวัฒน์ ปิ่นแก้ว นักศึกษาแขนงวิชาการสร้างสรรค์เนื้อหาและงานข่าว 
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมอบรม  “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิตข่าวดิจิทัลรุ่นเยาว์” หรือ “Young Digital News Providers” รุ่นที่ 7 ประจำปี 2566 จัดโดยสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ร่วมกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ภายใต้ โครงการความร่วมมือองค์กรสื่อขับเคลื่อนพัฒนาวิชาชีพ
และส่งเสริมจริยธรรมสื่อเพื่อสร้างระบบนิเวศสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในวันที่ 22-24 กันยายน 2566 
ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี บริหารจัดการหลักสูตรโดย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ได้รับทุนสนับสนุนจาก กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้
ในทุกมิติของการผลิตข่าวบนโลกดิจิทัล        

อาทิ ทิศทางในการนำเสนอข่าวสารและพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคดิจิทัล, การใช้เครื่องมือบนเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ, การนำเสนอในรูปแบบมัลติมีเดียเรียนรู้จริยธรรมการนำเสนอข่าวที่ถูกต้องและเหมาะสม, 
การวางแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ข่าว และสื่อสังคมออนไลน์ อีกทั้งจัดให้มีการประกวด “เว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติยอดเยี่ยมระดับอุดมศึกษา” เพื่อสร้างผู้ผลิตข่าวรุ่นใหม่ให้มีคุณภาพ ถูกต้อง และมีความเข้าใจบทบาทภารกิจ
ที่แท้จริงของผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ก่อนที่จะก้าวไปสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ โดยในวันแรกของกิจกรรม คุณระวี ตะวันธรงค์ นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์  กล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมมอบโจทย์สำหรับการฝึกปฏิบัติ วางแผนการผลิตเว็บไซต์ข่าวร่วมกับพี่เลี้ยง ต่อด้วยเนื้อหาจากวิทยากรร่วมโครงการฯ ดังนี้ หัวข้อ SPARK YOURSELF
 
โดยคุณกิตติ สิงหาปัดผู้ดำเนินรายการข่าว 3 มิติ, “จุดพบกันระหว่างแบรนด์และสื่อมวลชน” Reputation vs Impacts : Intersection of Brands and Journalism คุณอรอุมา ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ หัวหน้าสำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ บริษัท  ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), Data Journalism คุณสันติชัย อาภาร์ศรี บรรณาธิการ Rocket Media Lab, Content Strategy คุณชุตินธรา วัฒนกุล บรรณาธิการบริหารข่าวออนไลน์ สถานีโทรทัศน์
ไทยพีบีเอส, Creative Marketing คุณรัฐโรจน์ จิตรพนา Creative Marketing, THE STANDARD , UX / UI Design
 คุณณัฐพล เกียรติกอบชัย Lead UX/UI Designer, CLEVERSE


#เรียนสวนนันดียังไง

#มีเวทีให้เล่น

#มีอีเว้นท์ให้ลอง 

#มีประสบการณ์หน้างานจริง

#sddssru

#ssru

#student

#university

#สวนสุนันทา

#กองพัฒน์สวนสุนันทา

http://twitter.com/sddssru

http://ssru.ac.th