หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > สวนสุนันทาส่งตัวแทนนศ.เข้าร่วมอบรมป้องกันการติดเชื้อ HIV ในสถานศึกษา
สวนสุนันทาส่งตัวแทนนศ.เข้าร่วมอบรมป้องกันการติดเชื้อ HIV ในสถานศึกษา

admin student
12 ธันวาคม 2565 18:39:08


สวนสุนันทาส่งตัวแทนนศ.เข้าร่วมอบรมป้องกันการติดเชื้อ HIV ในสถานศึกษา วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยฝ่ายวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ส่งกลุ่มตัวแทนนักศึกษา ได้แก่ นายพิพัฒนะพงษ์ ธีรากิจ คณะวิทยาการจัดการ ชั้นปีที่ 3 นายสุธนัย สงเชื้อ คณะเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 3 และ นางสาวพรรวษา สินสกล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำนักศึกษา เพื่อพัฒนาศักภาพในการสื่อสารปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและการรับบริการ VCT/STls คือ การเข้ารับการปรึกษาและตรวจเลือดด้วยความสมัครใจ ในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย (MSM ) และกลุ่มสาวประเภทสอง (TG) ในสถาบันอุดมศึกษา (พื้นที่กรุงเทพมหานคร) ณ ห้องประชุม Orchid 3 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร จัดโดย สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักให้เกิดการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และสนับสนุนการเข้ารับบริการ VCT/STIs


https://www.facebook.com/ssru.stu/posts/494635402691030

http://sdd.ssru.ac.th

http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา